Open Press

Chen Haiyan, Chi Peng, Fan Min, Guo Jun, Huang Yian, Jiang Lu, Kang Jianfei, Li Yuzhi, Li Jun, Su Xinping, Xiang Jing, Xu Bing, Yang Hongwei, Yang Feng, Zhang Yifan

Opening Reception: September 6, 2013, 7-9 pm

Curated by Xiaowen Chen

This exhibition features contemporary Chinese artists actively working in the field of printmaking.